finansloven_2022

Tiltag for bæredygtig turisme og mad i finanslov

Her er samlet de tiltag, som har effekt på bæredygtig turisme og mad i den vedtaget finansloven for 2022.

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en aftale om finanslov for 2022.

Bæredygtig mad og råvarer, bedre og  renere natur, oplevelser med fokus på bæredygtighed og styrkelse af Danmarks grønne image bidrager at skabe bæredygtig turisme i Danmark.

Bæredygtig mad

Følgende har indflydelse på en bæredygtig madsektor.

  • Pulje til certificering af CO2-opgørelse og klimamærkning: Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til at understøtte, at små- og mellemstore virksomheder kan få certificeret deres opgørelse af eget klimatryk (inkl. scope 1, 2 og 3), fx via relevant klimamærkning. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025
  • Grønne køkkener: Aftalepartierne vil nedbringe klimabelastningen fra offentlige køkkener og kantiner og noterer, at Aarhus og Københavns kommuner har en målsætning om 25 pct. reduktion frem mod 2025. Aftalepartierne er derfor enige om at styrke AMU-kurser for køkkenprofessionelle, herunder med fokus på plantebaseret mad, samt til udvikling af en diplom-efteruddannelse i plantebaseret kost til ernæringsprofessionelle. Der er afsat 3,0 mio. kr. til dette i 2022.
  • Drikkevandsfond: Rent og urenset drikkevand direkte fra undergrunden er en unik dansk ressource, og der skal være tryghed om drikkevandskvaliteten i Danmark.
  • Trawlfri zoner: Aftalepartierne er enige om at etablere en trawlfri zone i Bælthavet, som dækker Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt.

Bedre naturprodukt

Undersøgelser fra bl.a. VisitDenmark viser at den danske natur er i høj kurs hos både danske og udenlandske turister. Følgende tiltag kan bidrage til en bedre dansk natur:

  • Marine naturnationalparker og bedre havmiljø: Aftalepartierne er enige om at styrke naturen og biodiversiteten på havet og gøre viden om havmiljø mere tilgængeligt. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at etablere marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt. Som led i etableringen af naturnationalparkerne prioriteres midler til vidensindsatser, et sekretariat for hver af parkerne og naturfremmende indsatser i Øresund og Lillebælt. Regeringen vil til foråret komme med et oplæg til en konkret model for naturnationalparkerne, herunder vil det undersøges, om naturnationalparkerne kan etableres efter UNESCO-kriterier under hensyntagen til fortsat erhvervsmæssig eller anden aktivitet i parkerne. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2022-2025.
  • Skovplan: Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en skovplan med involvering af relevante interessenter. Skovplanen skal udarbejdes inden udgangen af 2022.

Bæredygtige oplevelser

Akvarier bidrager til oplevelser og viden om dansk natur og miljø.

Aftalepartierne er endvidere enige om at videreføre støtten til Øresundsakvariet. Øresundsakvariet er et mindre saltvandsakvarium i Helsingør, der har specialiseret sig i Øresunds og Kattegats dyre- og planteliv. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Aftalepartierne er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på 11,5 mio. kr. i 2022 til Den Blå Planet og yder et særtilskud til Kattegatcentret, som er et stort dansk akvarium med talrige arter af forskellige havdyr. Centret hjælper med at gøre folk klogere på havet.

ARoS og Den Gamle By i Aarhus i Aarhus har får begge 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Danmarks grønne image

Danmark skal markedsføres som en grøn og bæredygtig destination og følgende bidrager til Danmarks grønne image.

  • Udbygning af vedvarende energi: Der er enighed om, at elektrificere samfundet og udbygge vedvarende energi for at nå de ambitiøse klimamål i 2030 og fuld klimaneutralitet senest i 2050.
  • Styrkelse af Forbrugerombudsmanden: Aftalepartierne er enige om at styrke tilsynet hos Forbrugerombudsmanden. Sigtet er at imødegå et stigende antal sager, herunder i forhold til greenwashing.
  • Grøn skattereform får økonomisk betydning for turistvirksomheder

Aftalepartierne noterer sig, at en grøn skattereform er et væsentligt element i realiseringen af klimamålene, herunder arbejdet med en ensartet CO2e-afgift. En grøn skattereform og ensartet CO2e-afgift skal være en hovedmotor til indfrielse af 70 pct.-målsætningen.