Guest On Hotel 2

Nyt partnerskab har fokus på miljømærker og den grønne omstilling i turismen

”Det er vores klare ambition, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer." udtaler Anders Rosbo, kommunikationschef i VisitDenmark, som er formand for et nyt partnerskab for bæredygtig turismeudvikling, der skal bidrage til CO2-reduktion og flere certificerede turistvirksomheder.

Partnerskabet af de vigtige initiativer i den nye nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, som netop er lanceret, er etableringen et nyt partnerskab for bæredygtig udvikling af dansk turisme. 

”Det er vores klare ambition, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer. Et af pejlemærkerne i den nye nationale strategi for bæredygtig turismeudvikling er således også, at turismen skal bidrage til at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030. For at vi kan nå dette vigtige klimamål er det helt afgørende, at vi i branchen har et tæt samarbejde omkring videndeling af eksisterende ”grønne” initiativer og igangsættelse af nye initiativer. Og det er samtidig vigtigt, at initiativerne komplimenterer og supplerer hinanden, så vi sikrer, at ressourcerne bruges så klogt som muligt.” udtaler Anders Rosbo, kommunikationschef i VisitDenmark og formand for partnerskabet.

12 mio. kr. over 3 år

Partnerskabet består af VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark. Partnerskabet skal skabe merværdi og sammenhæng mellem nationale, lokale, offentlige og private indsatser, så dansk turisme bl.a. bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger i 2030. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har investeret 12 mio. kr. til projekter over en treårig periode.

Der er bl.a. investeret midler til: 
•    at udvikle en metode til måling af turismens udledning af drivhusgas. (VisitDenmark er lead)
•    at rådgive virksomheder ift. grønne certificeringsordninger (Dansk Storbyturisme er lead)
•    at bidrage til grøn omstilling af overnatningskapaciteten i kyst- og naturturismen (Dansk Kyst- og Naturturisme er lead)
•    fremtidens grønne kongresser og bæredygtighed i hele værdikæden (MeetDenmark er lead)

Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen og formand for Dansk Storbyturisme siger:

”Turisterne i storbyerne lægger rigtig mange penge gennem et højere forbrug end andre steder i landet. Derfor spiller storbyerne en central rolle i forhold til at nå de nationale målsætninger for bæredygtig turisme. Det er et ansvar, vi er meget bevidst om, og derfor har vi allerede gang i mange initiativer for en grønnere og mere social bæredygtig turisme i byerne. Det er et stort arbejde, og med det nye partnerskab får vi både boostet vores indsats og styrket koordineringen på tværs af byer og andre aktører.”

Integration i nuværende turismesystem

Partnerskabet er en integreret del af det nuværende offentlige turismefremmesystem, og formaliseringen af samarbejdet i et partnerskab skal sætte fokus på det fælles ansvar, som turismen har i den grønne omstilling, og sikre, at ressourcerne puljes, så der skabes merværdi i forhold til bidrage til 70 pct. målsætningen.

”Med partnerskabet holder vi hinanden op på en fælles national strategi og understøtter, at de mange grønne initiativer på tværs af branchen tilsammen skaber den størst mulige merværdi - ikke mindst gennem styrket vidensdeling og et stærkt fokus på målet.” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme:

Partnerskabet vil løbende inddrage destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, eksperter mv. i forhold til viden, indsigter og ekspertise om særligt den grønne omstilling.

Partnerskabet løber foreløbigt til udgangen af 2024.

VisitDenmark er tovholder i partnerskabet. Og der er ansat en projektleder, der skal være med til at sikre fremdriften i partnerskabet.

Pia Lange Christensen, adm. direktør i VisitAarhus og formand for MeetDenmark slutter:

”Vi ser klare fordele ved at samle nøgleaktørerne indenfor dansk turisme i et partnerskab med fokus på bæredygtig vækst i turismen. Sammen kan vi sikre, at vi trækker i samme retning, skaber synergier og understøtte de nationale pejlemærker. Der sker allerede rigtig meget på bæredygtighedsfronten indenfor erhvervs- og mødeturismen, men der er fortsat potentiale for at gøre endnu mere. Med partnerskabet vil MeetDenmark hjælpe branchen med blandet andet at skabe mere videndeling på tværs, udvikle kompetenceforløb og udbrede certificeringsordninger, så vi understøtter til en bæredygtig og grøn omstilling." 

Læs mere her…